Voorwaarden

SB communicatie werkt graag op professionele wijze met u samen.
Door het lezen van onderstaande voorwaarden weet u wat u ons kunt verwachten.


Algemene voorwaarden van SB Communicatie voor ondernemers

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

 1. De leveringen, prestaties en aanbiedingen van de opdrachtnemer (fabrikant = opdrachtnemer) gebeuren uitsluitend op grond van deze voorwaarden. Deze gelden bijgevolg voor alle toekomstige handelsbetrekkingen (in het bijzonder leveringen, prestaties of aanbiedingen aan de opdrachtgever) tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, ook indien ze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze voorwaarden gelden ten laatste bij de ontvangst van het goed of de prestatie als aanvaard.
 2. De voorwaarden van de opdrachtgever of een derde worden niet toegepast, ook niet wanneer de opdrachtnemer per geval geen afzonderlijk bezwaar maakt tegen de geldigheid ervan. Zelfs wanneer de opdrachtnemer verwijst naar een schrijven, dat voorwaarden van de opdrachtgever of een derde bevat of hiernaar verwijst, betekent dit geen goedkeuring van de geldigheid van die voorwaarden.
 3. Alle overeenkomsten, die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden gesloten met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, moeten schrifelijk, ook per fax of e-mail, worden overgemaakt.

§ 2 Offerte en sluiten van de overeenkomst

 1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en niet-bindend, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend gekenmerkt zijn of een bepaalde accepttijd bevatten. Acceptatieverklaringen en alle bestellingen moeten schriftelijk, per telex of per e-mail door de opdrachtnemer worden bevestigd opdat ze rechtsgeldig zijn.
 2. Voor de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is alleen de overeenkomst die schriftelijk, per telex of per e-mail werd afgesloten beslissend, met inbegrip van deze algemene voorwaarden. Deze geeft alle bedingen tussen de overeenkomstsluitende partijen voor het voorwerp van de overeenkomst volledig weer. Mondelinge toezeggingen van de opdrachtnemer vóór het sluiten van deze overeenkomst zijn juridisch niet-bindend. Aanvullingen en wijzigingen van de afgesloten overeenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, moeten schriftelijk worden vastgelegd opdat ze werkzaam zijn. Uitgezonderd bedrijfsleiders of gemachtigden zijn de medewerkers van de opdrachtnemer niet bevoegd om afspraken te maken die hiervan afwijken. Om de schriftelijke vorm te bewaren, volstaat de overdracht per fax of e-mail. Andere telecommunicatiemiddelen volstaan niet.
 3. Informatie van de opdrachtnemer over het voorwerp of de voorstelling van de levering of de prestatie (bv. tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of andere prestatiegegevens) is slechts bij benadering belangrijk, tenzij het gebruik voor het contractueel vastgestelde doel een nauwkeurige overeenstemming verlangt. Het zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar omschrijvingen of karakteristieken van de levering of de prestatie. Courante afwijkingen en afwijkingen die op grond van juridische voorschriften gebeuren of technische verbeteringen voorstellen, zoals de vervanging door gelijkwaardige producten zijn toegelaten, voor zover het gebruik voor het doel dat in de overeenkomst is voorzien niet nadelig wordt beïnvloed.
 4. Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of andere prestatiegegevens zijn alleen bindend, wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
 5. Bij orders met levering aan een derde geldt de besteller als opdrachtgever. Indien de levering aan een derde gebeurt in zijn voordeel of indien de ontvanger van de levering door de inbezitneming en het verdere gebruik van de leveringen op een andere wijze wordt verrijkt, gelden de besteller en de ontvanger van de levering gemeenschappelijk als opdrachtgever. Door het geven van een dergelijke order, verzekert de besteller stilzwijgend dat hiervoor toestemming bestaat.
 6. Bij bestelling op rekening van derden, ongeacht of dit op eigen naam of op naam van een derde gebeurt, gelden zowel de besteller als de factuurontvanger gezamenlijk als opdrachtgever. Een latere wijziging van de factuur voor een andere ontvanger op vraag van de besteller, na een reeds uitgevoerde facturering, betekent de stilzwijgende schuldoverneming van deze factuurontvanger. Door het geven van een dergelijke order, verzekert de besteller stilzwijgend dat de factuurontvanger hiertoe zijn goedkeuring geeft.
 7. De opdrachtnemer behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor aan alle door hem afgeleverde offertes en kostenramingen evenals tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, folders, catalogi, modellen en andere documenten en hulpmiddelen die hij de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. De opdrachtgever mag deze zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer noch als zodanig, noch inhoudelijk voor derden toegankelijk maken, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of vermenigvuldigen. De opdrachtgever moet op vraag van de opdrachtnemer deze zaken volledig aan hem teruggeven en eventuele gemaakte kopieën vernietigen, indien hij ze voor een geldige gang van zaken niet meer nodig heeft of indien onderhandelingen niet leiden tot het afsluiten van een overeenkomst.

§ 3 Prijzen, prijswijzigingen

 1. Voor zover niet anders aangegeven, houdt de opdrachtnemer zich gedurende 30 dagen aan de prijzen opgegeven in zijn offertes, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Anders zijn de prijzen genoemd in de opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer exclusief de geldige wettelijke btw doorslaggevend. De prijzen gelden voor de omvang van prestaties en leveringen genoemd in de opdrachtbevestigingen. Bijkomende leveringen en prestaties, dit betreft ook hogere, lagere en bijzondere prestaties, worden afzonderlijk berekend.
 2. De prijzen gelden in euro voor levering vanaf de bedrijfszetel in Zwolle, excl. omzetbelasting, bij exportleveringen, invoerrechten alsook vergoedingen en andere openbare belastingen.
 3. Later uitgevoerde wijzigingen van de opdracht, d.w.z. wijzigingen die na het aanvaarden van de opdracht door de opdrachtnemer zijn aangebracht, worden in rekening gebracht. Als wijziging van een opdracht geldt ook elke wijziging van de commerciële opdrachtgegevens (factuurontvanger, leveringsadres, wijze van verzending, betalingswijze e.d.). Wijzigingen op vraag van de opdrachtgever worden forfaitair met een tarief van € 12,00 excl. btw in rekening gebracht, voor zover geen andere schriftelijke regeling werd getroffen.
 4. Wijzigingen van geleverde of overgedragen gegevens en gelijksoortige voorbereidende werkzaamheden, die door de opdrachtgever in opdracht zijn gegeven, worden afzonderlijk berekend.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht, maar is niet verplicht, noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden, in het bijzonder aan de geleverde of overgedragen gegevens van de opdrachtgever zelfstandig uit te voeren, zonder overleg met de opdrachtgever, wanneer dit economisch interessant is voor de opdrachtgever of bijdraagt tot de inachtneming van de afwerkingstermijn voor de opdracht. Wanneer de drukgegevens van de opdrachtgever niet aan de richtlijnen van de opdrachtnemer voldoen en er door een aanpassing van de drukgegevens fouten in het eindproduct ontstaan, ligt dit niet in de verantwoording van de opdrachtnemer. De opdrachtgever verklaart nadrukkelijk dat deze aanpassingen voor eigen risico zijn. Een reclamatie is in dit geval uitgesloten. Zulke werkzaamheden worden volgens de daarvoor benodigde tijd berekend. Als hierdoor extra kosten ontstaan voor de opdrachtgever die hoger liggen dan tien procent van de opdrachtwaarde (offerteprijs), moet voor het gedeelte van de extra kosten, met een minimumbedrag van € 29,00 exclusief btw vooraf de toestemming van de opdrachtgever worden verkregen om deze kosten te berekenen.
 6. Bij annulering van een order door de opdrachtgever wordt €35,00 excl BTW in rekening gebracht voor de administratiekosten. Het annuleren kan binnen twee dagen na het accorderen van de order.


§ 4 Opdrachtuitvoering/Vrijgave door de opdrachtgever

 1. De opdrachtnemer voert alle opdrachten, voor zover niet schriftelijk, per fax of e-mail overeengekomen, uit op basis van de drukgegevens die de opdrachtgever heeft geleverd of overgedragen. De drukgegevens dienen in de door de opdrachtnemer aangegeven gegevensformaten en volgens de richtlijnen voor drukgegevens aangeleverd te worden. Het is dringend noodzakelijk om de richtlijnen op de databladen aan te houden. De gegevens dienen te worden aangeleverd in de bestandsformaten die in de opdrachtformulieren van de opdrachtnemer zijn opgegeven. Voor afwijkende bestandsformaten kan de opdrachtnemer geen foutloze prestaties garanderen, tenzij dit bestandsformaat door de opdrachtnemer schriftelijk is goedgekeurd of is gemaakt. De opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor de volledigheid en de juistheid van deze gegevens, ook wanneer er fouten aanwezig zijn in de gegevensoverdracht of de gegevensdragers, die echter niet door de opdrachtnemer moeten worden verantwoord.
 2. Toeleveringen van gelijk welke soort door de opdrachtgever of door een door hem ingeschakelde derde, dit geldt ook voor gegevensdragers en overgedragen gegevens, zijn niet onderworpen aan een controleplicht van de opdrachtnemer. Dit geldt niet voor gegevens die klaarblijkelijk niet kunnen worden verwerkt of gelezen of bij een uitdrukkelijke afspraak (profi-gegevenscontrole). Bij gegevensoverdrachten moet de opdrachtgever vóór het toezenden beveiligingsprogramma`s tegen computervirussen gebruiken die voldoen aan de nieuwste stand van de techniek. De gegevensbeveiliging berust uitsluitend bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft het recht kopieën te maken.

§ 5 Lever- en prestatietijd, levergebied

 1. Leveringstermijnen of -tijden, die bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van de levering of voor vertragingen in de levering, voor zover deze werden veroorzaakt door overmacht of dergelijke, door gebeurtenissen die op het tijdstip dat de overeenkomst werd gesloten niet konden worden voorzien (bv. bedrijfsstoringen van gelijk welke soort, moeilijkheden bij het verstrekken van materiaal of energie, vertragingen in het transport, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verstrekken van noodzakelijke, officiële vergunningen, officiële maatregelen of de uitblijvende, onjuiste of niet-tijdige levering door leveranciers), waarvoor de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is. Voor zover zulke gebeurtenissen de levering of de prestatie voor de opdrachtnemer wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet uitsluitend van voorbijgaande duur is, heeft de opdrachtnemer het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Bij hindernissen van voorbijgaande aard worden de leverings- of prestatietijden verlengd of worden de leverings- of prestatietermijnen verschoven voor de tijdsduur van de belemmering exclusief een redelijke voorbereidingstijd. Voor zover de opdrachtgever ten gevolge van de vertraging niet in staat is tot de afname van de levering of de prestatie, kan hij zich door een onmiddellijke schriftelijke verklaring tegenover de opdrachtnemer terugtrekken uit de overeenkomst.
 3. Wanneer de belemmering langer dan een maand duurt, heeft de opdrachtgever na een redelijke uiterste termijn het recht om zich aangaande het nog niet-vervulde gedeelte uit de overeenkomst terug te trekken. Indien de leveringstijd wordt verlengd of indien de opdrachtnemer wordt vrijgesteld van zijn verplichting, dan kan de opdrachtgever hieruit geen aanspraak op schadevergoeding afleiden. De opdrachtnemer kan zich uitsluitend op de genoemde omstandigheden beroepen wanneer hij de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengt.
 4. Voor zover de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de niet-naleving van bindend toegezegde tijden en termijnen of vertraging heeft, kan de opdrachtgever aanspraak maken op een schadevergoeding wegens verzuim ter waarde van  ½ % voor elke voleindige week verzuim, in totaal echter hoogstens voor 5 % van de factuurwaarde van de door verzuim getroffen leveringen en prestaties. Hogere vorderingen zijn uitgesloten, tenzij het verzuim op zijn minst berust op grove nalatigheid of opzet van de opdrachtnemer.
 5. De opdrachtnemer heeft uitsluitend recht op deelleveringen, wanneer de deellevering voor de opdrachtgever in het kader van het beoogde doel van de overeenkomst te gebruiken is, de levering van de resterende bestelde goederen gegarandeerd is en hierdoor voor de opdrachtgever geen aanzienlijke meerkosten of extra kosten ontstaan, tenzij de opdrachtnemer verklaart bereid te zijn deze kosten op zich te nemen.
 6. Het naleven van de leverings- en prestatieverplichtingen van de opdrachtnemer veronderstelt de tijdige en behoorlijke vervulling van de verplichtingen van de opdrachtgever. Vaste termijnen voor de prestatielevering zijn uitsluitend geldig, wanneer ze door de opdrachtnemer zijn bevestigd als zijnde een vaste of bindende termijn. Wanneer bij vaste termijnen de termijn wordt overschreden, heeft de opdrachtgever het recht zich onmiddellijk kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken. De reeds geleverde en afgenomen leveringen en prestaties door de opdrachtgever kunnen tot op het tijdstip van de schriftelijke mededeling voor terugtrekking worden gefactureerd, tenzij de opdrachtgever door de facturering economisch ongepast wordt benadeeld.
 7. Indien de opdrachtnemer achterop raakt met een levering of een prestatie of indien het voor hem, ongeacht de oorzaak, onmogelijk is te leveren, dan is de aanspraak van de opdrachtnemer op schadevergoeding overeenkomstig de richtlijn van § 17 van deze algemene voorwaarden beperkt.
 8. Levering alleen in Nederland

§ 6 Periodieke werkzaamheden

Overeenkomsten over regelmatig terugkerende werkzaamheden kunnen met een termijn van ten minste drie maanden tegen het einde van een maand worden opgezegd.

§ 7 Risico-overdracht – Verzending

 1. Het risico gaat ten laatste met het overgeven van het voorwerp van de levering (waarbij de start van het laden belangrijk is) aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde derde, op de opdrachtgever over. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer de opdrachtnemer nog andere prestaties op zich genomen heeft. Indien de verzending of de overgave op vraag van de opdrachtgever of ten gevolge van een omstandigheid, waarvan de oorzaak bij de opdrachtgever ligt, wordt vertraagd, gaat het risico met de melding van de gereedheid tot verzending over op de opdrachtgever.
 2. Opslagkosten na de risico-overgang zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij opslag door de opdrachtnemer bedragen de opslagkosten één procent van het factuurbedrag van de op te slagen voorwerpen van de levering per afgelopen week.
  Het claimen en het bewijs van hogere of lagere opslagkosten blijven voorbehouden.
 3. Plaats van handeling voor alle verplichtingen uit de contractuele verhouding is de zetel van de opdrachtnemer, Zwolle, voor zover niets anders is bepaald.
 4. Geleverd wordt aan het leveringsadres dat door de opdrachtgever is opgegeven. Een afwijkende overeenkomst behoeft de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 5. De verzending gebeurt voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Elke zending met een uiterlijke beschadiging mag door de opdrachtgever slechts worden aanvaard, indien de expediteur/vervoerder de schade vaststelt. Voor zover dit niet gebeurt, vervallen alle aanspraken op schadevergoeding ten opzichte van de opdrachtnemer.

§ 8 Rechten van de opdrachtgever wegens gebreken/garantie

 1. De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering of, voor zover een afneming vereist is, vanaf de afneming.
 2. De geleverde voorwerpen moeten onmiddellijk na aflevering aan de opdrachtgever of aan de door hem aangeduide derde zorgvuldig worden gecontroleerd. Ze gelden als goedgekeurd wanneer de opdrachtnemer geen klacht schriftelijk, ook per fax of e-mail, kreeg toegestuurd aangaande een duidelijk gebrek of andere gebreken, die bij een onmiddellijke, zorgvuldige controle herkenbaar waren, binnen twee weken na aflevering van het voorwerp van de levering, of anders binnen twee weken na het ontdekken van het gebrek of op het tijdstip, waarop het gebrek voor de opdrachtgever bij normaal gebruik van het voorwerp van de levering zonder verdere controle herkenbaar was. Op vraag van de opdrachtnemer moet het afgekeurde voorwerp van de levering vrachtvrij naar de opdrachtnemer worden teruggestuurd. Ongefrankeerd teruggestuurde goederen worden niet aanvaard. Bij gerechtvaardigde klachten vergoedt de opdrachtnemer de kosten van de goedkoopste verzendingswijze. Dit geldt niet voor zover de kosten stijgen, omdat het voorwerp van de levering zich op een andere plaats bevindt dan die van het gebruik conform de bepalingen. De controleplicht betreft ook de halffabrikaten en de tussenproducten die voor herstel werden toegestuurd. Het risico van eventuele fouten gaat met de druk- of productievrijgave over op de opdrachtgever, voor zover het niet gaat om fouten die pas in het productieproces dat aansluit op de vrijgave zijn ontstaan of konden worden herkend en die door de opdrachtnemer met grove nalatigheid of opzettelijk werden veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor alle andere vrijgaveverklaringen van de opdrachtgever.
 3. Bij alle productie-procédé’s kunnen geringe afwijkingen van het origineel niet gereclameerd worden.
  Dit geldt in het bijzonder voor:
  –  geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten,
  –  geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht,
  –  geringe kleurafwijkingen tussen de enkele drukvellen binnen één opdracht,
  –  geringe snijd-en vouwtoleranties (afwijkingen van het open of gevouwen eindformaat); in het bijzonder bij magazines, brochures, magzines of brochures in de rug geniet met oognieten tot 4 mm van het eindformaat, alle overige brochures tot 2 mm van het eindformaat, reclametechniek 1-2% van het eindformaat, alle andere producten tot 1 mm van het eindformaat,
  –  geringe kleurafwijkingen tussen het binnendeel en de omslag bij magazines,
  –  minimale verschuiving (tot 1 mm) van de gedeeltelijke UV-lak bij het drukmotief. 

         Hetzelfde geldt technisch voor de vergelijking tussen andere modellen (bv.
         proefafdrukken en afdrukgegevens) ook wanneer ze door de opdrachtnemer werden 
         opgemaakt, en het eindproduct.
   4.   Om productie-technische redenen kan bij de placering geen rekening met de looprichting
         van het papier gehouden worden. Een hierdoor veroorzaakt licht openbreken bij het 
         vouwen evenals afwijkingen in de stijfheid van het product dienen geaccepteerd te
         worden en zijn geen reden tot reclamering.
   5.   Voor afwijkingen in de aard van het gebruikte materiaal is de opdrachtnemer slechts
         aansprakelijk tot de waarde van de opdracht. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de
         opdrachtgever het materiaal levert.
   6.   Indien de opdrachtgever ook na navraag geen afdruk van de drukgegevens ter
         beschikking heeft gesteld en ook geen door de opdrachtnemer gemaakte proefafdruk of
         afdruk heeft goedgekeurd, wordt de opdrachtnemer vrijgesteld van elke
         aansprakelijkheid. Klachten worden in dit verband niet aanvaard.
   7.   Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven geen recht op afkeuring van
         de volledige levering, tenzij de deellevering voor de opdrachtgever van geen belang is.
   8.   Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen te
         worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen,
         inrichtingsexemplaren voor verder verwerkende machines en bij de productie verkeerd
         gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd.
   9.   Bij fouten van het/de geleverde voorwerp/voorwerpen is de opdrachtnemer volgens een
         door hem binnen een redelijke termijn te treffen keuze vooreerst verplicht en gerechtigd
         tot een bijgewerkte of een vervangende levering. Bij falen, d.w.z. de onmogelijkheid,
         onredelijkheid, weigering of een ongepaste vertraging van de bijwerking of de 
         vervangende levering, kan de opdrachtgever zich terugtrekken uit de overeenkomst of
         de koopprijs passend verlagen.
   10.  Indien een gebrek berust op de schuld van de opdrachtnemer, dan kan de
          opdrachtgever onder de voorwaarden bepaald in § 17 een schadevergoeding eisen.
   11.  Bij gebreken aan producten/delen van andere fabrikanten, die de opdrachtnemer 
          omwille van licenties of feitelijk niet kan herstellen, zal de opdrachtnemer desgewenst
          zijn garantieclaims ten overstaan van de fabrikanten en leveranciers voor facturen van
          de opdrachtgever doen gelden of aan de opdrachtgever overdragen. Garantieclaims ten
          overstaan van de opdrachtnemer bestaan bij dergelijke gebreken onder de overige
          voorwaarden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden slechts,
          wanneer de gerechtelijke tenuitvoerlegging van de voornoemde claims tegen de 
          fabrikant en de leverancier zonder succes was of bv. op grond van insolventie
          uitzichtloos is. Tijdens de duur van het rechtsgeding wordt de verjaring van de
          betreffende garantieclaims van de opdrachtgever tegen de opdrachtnemer 
          tegengehouden.
   12.  De garantie/aansprakelijkheid vervalt wanneer de opdrachtgever zonder toestemming 
          van de opdrachtnemer het voorwerp van de levering wijzigt of door derden laat
          wijzigen en het herstellen van het gebrek hierdoor onmogelijk maakt of onredelijk
          wordt bemoeilijkt. In elk geval moet de opdrachtgever de meerkosten van de 
          herstelling die door de wijziging ontstaan dragen.
   13.   Een afzonderlijk met de opdrachtgever overeengekomen levering van gebruikte
           voorwerpen gebeurt met uitsluiting van elke garantie.
   14.   De opdrachtnemer behandelt de modellen die aan hem worden overgedragen met 
           zorg. De opdrachtnemer kan bij beschadiging of verlies uitsluitend aansprakelijk 
           worden gesteld voor de materiaalwaarde. Verdere claims van iedere aard zijn
           uitgesloten.
   15.   De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij grove nalatigheid of
           opzet (zie § 17).
   16.   Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor normale slijtage is uitgesloten.
   17.   Alleen de directe opdrachtgever heeft het recht wegens gebreken ten overstaan van de
           opdrachtnemer te claimen. Deze claims kunnen niet worden overgedragen.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het volgende overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient om alle ooit bestaande momentele en toekomstige vorderingen van de opdrachtnemer ten overstaan van de opdrachtgever uit de tussen de overeenkomstsluitende partijen bestaande leveringsrelatie betreffende drukproducten en dienstverleningen rond drukproducten, in het bijzonder lay-outservice en distributieservice (met inbegrip van saldovorderingen uit een lopende rekening die tot deze leveringsrelatie beperkt is) te verzekeren.
 2. Het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde goed blijft eigendom van de opdrachtnemer totdat alle vastgelegde vorderingen volledig zijn betaald. Het goed, alsook het volgens deze clausule zijn plaats innemend en onder eigendomsvoorbehoud staand goed, wordt hierna goed onder eigendomsvoorbehoud genoemd.
 3. De opdrachtgever bewaart het goed onder eigendomsvoorbehoud gratis voor de opdrachtnemer.
 4. De opdrachtgever heeft het recht het goed onder eigendomsvoorbehoud in het behoorlijke handelsverkeer te verwerken en te verkopen tot er een afdwingingsgrond (paragraaf 9) optreedt. Verpanden en overdracht tot zekerheid zijn niet toegelaten. 
 5. Indien het goed onder eigendomsvoorbehoud door de opdrachtgever wordt verwerkt, dan wordt overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van de opdrachtnemer als fabrikant gebeurt en de opdrachtnemer onmiddellijk het eigendomsrecht of – wanneer de verwerking uit stoffen van meerdere eigenaars gebeurt of de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van het goed onder eigendomsvoorbehoud – het mede-eigendomsrecht op de nieuwe verkregen zaak verwerft in verhouding van de waarde van het goed onder eigendomsvoorbehoud tot de nieuwe verkregen zaak. Voor het geval dat geen dergelijke eigendomsverwerving bij de opdrachtnemer zou optreden, draagt de opdrachtgever nu reeds zijn toekomstig eigendomsrecht of – in bovenstaande verhouding – mede-eigendomsrecht op de nieuwe verkregen zaak over. Indien het goed onder eigendomsvoorbehoud met andere zaken tot eenzelfde zaak wordt samengevoegd of onscheidbaar wordt vermengd en indien een van de andere zaken als hoofdzaak dient te worden beschouwd, dan draagt de opdrachtnemer, voor zover de hoofdzaak aan hem toebehoort, het mede-eigendomsrecht op die eenzelfde zaak over aan de opdrachtgever in de verhouding genoemd in zin 1.
 6. Ingeval het goed onder voorbehoud wordt doorverkocht, staat de opdrachtgever nu reeds voor de zekerheid de vordering ten overstaan van de verwerver die hieruit ontstaat af aan de opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats komen van het goed onder voorbehoud of anders ten opzichte van de goederen onder voorbehoud ontstaan, zoals bv. claims bij een verzekeringsmaatschappij of claims uit een ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging. De opdrachtnemer machtigt de opdrachtgever herroepelijk, de vorderingen die aan de opdrachtnemer werden afgestaan in eigen naam en voor rekening van de opdrachtnemer te innen. De opdrachtnemer mag deze machtiging tot inning uitsluitend bij een afdwingingsgrond herroepen.
 7. Indien derden op de goederen onder eigendomsvoorbehoud ingrijpen, in het bijzonder door inbeslagneming, dan zal de opdrachtgever hen onmiddellijk op de eigendom van de opdrachtnemer wijzen en de opdrachtnemer hierover informeren, zodat deze zijn eigendomsrechten kan handhaven. Voor zover de derde niet in staat is de opdrachtnemer de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die in dit verband ontstaan te vergoeden, stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk.
 8. De opdrachtnemer zal het goed onder voorbehoud alsook de als vervanging dienende zaken of vorderingen op vraag volgens zijn keuze vrijgeven, voor zover de waarde ervan meer dan 50% hoger ligt dan de gewaarborgde vorderingen.
 9. Indien de opdrachtnemer zich bij gedrag van de opdrachtgever dat in strijd is met de overeenkomst – in het bijzonder betalingsachterstand – terugtrekt uit de overeenkomst (afdwingingsgrond), heeft hij het recht het goed onder eigendomsvoorbehoud te recupereren.

§ 10 Betaling

 1. De betaling gebeurt contant onder rembours. Bij remboursleveringen ontstaan bijkomende rembourskosten ter waarde van: bij standaard-, express- en overnightleveringen € 10,00 excl. btw. Bij vooruitbetaling heffen wij administratiekosten ter waarde van € 5,- excl. btw. Bij betaling met een creditcard 3% van het totale nettobedrag, echter minstens € 5,- excl. btw. Wordt de inontvangstneming geweigerd, dan heeft de opdrachtnemer een vaste schadevergoeding van € 20,00 (excl. BTW). Op deze schadevordering wordt geen btw berekend (§ 249 II Al. 2 Burgerlijk Wetboek). De opdrachtgever heeft echter de mogelijkheid een geringere schade aan te tonen, die vervolgens ten grondslag wordt gelegd. De opdrachtnemer heeft ook de mogelijkheid een grotere schade aan te tonen, die vervolgens ten grondslag wordt gelegd. Het goed/het verschuldigde bedrag uit de overeenkomst wordt onafhankelijk daarvan in rekening gebracht.
 2. Voor zover op grond van de schriftelijke overeenkomst niet onder rembours dient te worden betaald, dienen facturen onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek te worden betaald, voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.
 3. Verkooppersoneel en technisch personeel hebben geen recht op cash incasso; met uitzondering van bedragen tot € 1.000,00 cash tegen overhandiging van een kwitantie van contante betaling. Voor het overige kunnen betalingen ter ontheffing alleen onmiddellijk aan de opdrachtnemer of op een door hem aangeduide bank- of postchequerekening gebeuren (4). De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor cheques of wissels te weigeren. De acceptatie gebeurt steeds uitsluitend als betaling. Disconto- en wisselkosten zijn ten laste van de opdrachtgever en dienen onmiddellijk te worden betaald.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht, ondanks andersluidende bepalingen van de opdrachtgever, betalingen eerst van zijn oudere schulden af te trekken en hij zal de opdrachtgever over de aard van de gebeurde verrekening informeren. Indien er reeds kosten en interesten zijn ontstaan, heeft de opdrachtnemer het recht de betaling eerst op de kosten, vervolgens op de interesten en als laatste op de hoofdprestatie aan te rekenen.
 5. Een betaling geldt pas als voldaan, wanneer de opdrachtnemer over het bedrag kan beschikken. In geval van een cheque geldt de betaling pas als voldaan, wanneer de cheque wordt geïnd en niet meer kan worden teruggegeven.
 6. Bij alle opdrachten kan een redelijke vooruitbetaling of waarborging door borgstelling of creditcard worden geëist.
 7. Indien het vervullen van de betalingsvordering wegens een na het sluiten van de overeenkomst bekend geworden aanzienlijke verslechtering van de financiële positie of solvabiliteit van de opdrachtgever in gevaar is, dan heeft de opdrachtnemer het recht vooruitbetalingen te eisen, het goed in te houden en de werkzaamheden te stoppen. Deze rechten zijn de opdrachtnemer ook toegestaan, wanneer de opdrachtgever achterop is met de betaling van leveringen die op dezelfde verdragsverhouding berusten.
 8. De opdrachtgever is, ook wanneer klachten of tegeneisen worden gesteld, slechts tot verrekening, inhouding of vermindering gerechtigd, wanneer de tegeneisen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De opdrachtgever is nochtans ook bij tegeneisen uit dezelfde verdragsverhouding gerechtigd tot inhouding.

§ 11 Facturen, goedkeuringen en wijzigingen

De opdrachtnemer stelt de facturen op met voorbehoud van eventuele vergissingen. Hij kan tot ten laatste zes weken na ontvangst van de facturen door de opdrachtgever een nieuwe, gecorrigeerde factuur opstellen. Zes weken na aankomst van de factuur bij de opdrachtgever geldt deze als door hem goedkeurd, tenzij zij binnen deze termijn schriftelijk met vermelding van de afgekeurde factuurpositie ten overstaan van de opdrachtnemer wordt afgekeurd. Na afloop van de zeswekentermijn is wijziging van de factuur uitgesloten. Dit geldt ook voor gewenste wijzigingen van de factuurontvanger of het factuuradres. De termijn van zes weken doet geen afbreuk aan de verplichting tot betaling of de verplichting tot klachten binnen de kortere termijn die in deze algemene voorwaarden is bepaald.

§ 12 Patenten/auteursrechten/merken

 1. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever en zijn afnemer vrijstellen van claims uit schendingen van auteursrechten, merken of patenten en dergelijke, tenzij het ontwerp van het voorwerp van de levering/de geleverde gegevens afkomstig is/zijn van de opdrachtgever.
 2. De verplichting van de opdrachtnemer tot vrijstelling (zoals genoemd in § 12 (1)) is voor wat het bedrag betreft beperkt tot de voorzienbare schade. Een bijkomende voorwaarde voor de vrijstelling is dat het voeren van rechtsgedingen wordt overgelaten aan de opdrachtnemer en dat de aangevoerde schending van het recht uitsluitend toe te schrijven is aan het voorwerp van de levering van de opdrachtnemer zonder verband of gebruik met andere producten.
 3. De opdrachtnemer heeft facultatief het recht zich te bevrijden van de verplichtingen, opgenomen in deze paragrafen, door ofwel
  1. de vereiste licenties met betrekking tot de zogenaamde geschonden rechten (auteursrechten, merken of patenten, enz.) te verschaffen ofwel
  2. de opdrachtgever een gewijzigd voorwerp van de levering of delen daarvan ter beschikking te stellen, zodat bij vervanging van het voorwerp van de levering dat de rechten schendt of een deel ervan de beschuldiging van schending met betrekking tot het voorwerp van de levering wordt opgeheven.

§ 13 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten

De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht rechten van derden, in het bijzonder auteurs-, merk- of patentrechten en dergelijke worden geschonden. De opdrachtgever verklaart dat hij in het bezit is van de vermenigvuldigings- en reproductierechten van de ingediende stukken. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer vrij van alle claims van derden wegens een desbetreffende schending van het recht.

§ 14 Handelsgebruik en copyright

 1. In het handelsverkeer gelden de handelsgebruiken van de drukindustrie (bv. geen afgifteplicht van tussenproducten zoals gegevens, litho`s of drukplaten, die worden gegenereerd voor het maken van het verschuldigde eindproduct), voor zover geen afwijkende order werd gegeven.
 2. Voor prestaties die door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever worden geleverd, in het bijzonder grafische ontwerpen, beeld- en tekstmerken, lay-outs, enz. behoudt de opdrachtnemer zich alle rechten (copyright) voor. De opdrachtgever betaalt met zijn vergoeding voor deze werkzaamheden slechts de geleverde arbeidsprestatie zelf, echter niet de rechten op de intellectuele eigendom, in het bijzonder niet het recht op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen betaling worden overgedragen aan de opdrachtgever of aan derden als dit schriftelijk is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over in de eigendom van de opdrachtgever of van derden met de betaling van de overeengekomen som.

§ 15 Geheimhouding

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders overeengekomen is, geldt de informatie die in verband met bestellingen is voorgelegd aan de opdrachtnemer niet als vertrouwelijk.

§ 16 Gegevens en opdrachtstukken

 1. De door de opdrachtnemer in verband met de transactie ontvangen gegevens worden uitsluitend voor bewerking opgeslagen in de eigen onderneming.
 2. Alle door de opdrachtgever ingebrachte of overgedragen voorwerpen, in het bijzonder modellen, gegevens en gegevensdragers, worden alleen na schriftelijke overeenkomst en tegen bijzondere vergoeding ook nog tot na het tijdstip van de overdracht van het eindproduct gearchiveerd. Moeten deze voorwerpen worden verzekerd, dan moet bij ontbrekende overeenkomst de opdrachtgever zelf daar zorg voor dragen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, ongeacht de reden daarvan. Dit geldt niet bij grove nalatigheid of opzet (zie § 17).
 3. Het herstellen van gearchiveerde gegevens, d.w.z. het zoeken naar de gegevens in het archief, het decomprimeren ervan en de voorbereiding voor verdere bewerking wordt met € 20,00 excl. btw/€ 23,80 incl. btw per gearchiveerde drukopdracht in rekening gebracht.
 4. Gegevens op cd/dvd en andere opdrachtstukken kunnen niet worden teruggestuurd.

§ 17 Aanspraak op schadevergoeding wegens schuld

 1. De aanspraak van de opdrachtnemer op schadevergoeding, ongeacht uit welke rechtsgronden, in het bijzonder uit onmogelijkheid, verzuim, gebrekkige of verkeerde levering, schending van de overeenkomst, schending van plichten bij besprekingen van de overeenkomst en ongeoorloofde handeling is, voor zover het daarbij telkens van een schuld afhangt, overeenkomstig deze § 17 beperkt.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk
  1. in geval van gewone nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of andere plaatsvervangende schuldenaars;
  2. in geval van grove nalatigheid van zijn niet-leidinggevende medewerkers of andere plaatsvervangende schuldenaars, voor zover het niet gaat om een schending van plichten die essentieel zijn voor de overeenkomst. Essentieel voor de overeenkomst zijn de verplichting tot een tijdige, foutloze levering en installatie en advies-, beveiligings- en beschermingsplichten, die de opdrachtgever in staat moeten stellen het voorwerp van de levering zoals contractueel vastgelegd te gebruiken of die tot doel hebben leven en gezondheid van het personeel van de opdrachtgever of van  derden of de eigendom van de opdrachtgever tegen aanzienlijke schade te beschermen
 3. Voor zover de opdrachtnemer overeenkomstig § 17 (2) op zichzelf beschouwd aanspraak maakt op schadevergoeding, is deze aanspraak beperkt tot schade die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst heeft voorzien als mogelijk gevolg van een schending van de overeenkomst of, rekening houdend met de omstandigheden die hem bekend waren of die hij had moeten kennen, met maatschappelijke zorgvuldigheid had moeten voorzien. Indirecte schade of gevolgschade, die een gevolg is van gebreken van het voorwerp van de levering, kan bovendien uitsluitend worden vergoed voor zover zulke schade bij reglementair gebruik van het voorwerp van de levering typisch te verwachten is.
 4. In geval van een aansprakelijkheid voor gewone nalatigheid is de plicht tot schadevergoeding van de opdrachtnemer voor materiële of lichamelijke schade beperkt tot hoogstens het tweevoudige voor alle verzekeringsgevallen in een verzekeringsjaar (max. € 6.000.000.-), hoogstens tot een bedrag van € 3.000.000.- per persoon aan wie schade werd berokkend bij lichamelijke letsels, ook wanneer het gaat om een schending van essentiële contractuele verplichtingen.
 5. De bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden in dezelfde mate ten gunste van de organen, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en andere plaatsvervangende schuldenaars van de opdrachtnemer.
 6. Voor zover de opdachtnemer technische informatie of advies geeft en deze informatie of dit advies niet behoren tot de prestatieomvang die hij verschuldigd is en die in de overeenkomst is overeengekomen, gebeurt dit kosteloos en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.
 7. De beperkingen van deze § 17 gelden niet voor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde kwaliteitskenmerken, wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet.

§ 18 Slotbepalingen – toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, gedeeltelijke nietigheid

 1. Plaats van rechtspraak voor alle eventuele geschillen die voortkomen uit de zakelijke contacten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover de opdrachtgever, handelaar, juridisch persoon van het publiek recht of van een apart publiekrechtelijk vermogen is, is conform de keuze van de opdrachtnemer, Zwolle of de zetel van de opdrachtgever. Voor klachten tegen de opdrachtnemer is Zwolle de exclusieve plaats van rechtspraak. Dwingende wettelijke bepalingen over exclusieve plaatsen van rechtspraak blijven door deze regeling onaangetast.
 2. De betrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn exclusief onderworpen aan de rechtsvoorschriften van Nederland.Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) geldt niet.
 3. Voor zover de overeenkomst of deze algemene voorwaarden onvolledigheden in de regeling bevatten, gelden ter aanvulling de juridisch werkzame regelingen die de overeenkomstsluitende partijen volgens de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene voorwaarden waren overeengekomen, indien zij de onvolledigheden in de regeling hadden gekend.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen en overeenkomsten van kracht.
 5. De voornoemde bepalingen van de § 18 (I) gelden ook wanneer de opdrachtgever ondernemer, maar geen handelaar, juridisch persoon van het publiek recht of van een apart publiekrechtelijk vermogen is.